میلیون تومانکمک هزینه خرید خودرو به ارزش
هر یک میلیون تومان خرید = 10 امتیاز

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی 98/01/01

تاریخ قرعه کشی 98/01/10
@ghalino.official

قرعه کشی به صورت لایو در اینستاگرام قالینو انجام خواهد شد

شانست رو بیشتر کن